European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
POR 2014 2020

POR 2014–2020 își propune creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Anexa secțiunea  9  - conditionalitatea ex-ante 9.3   

Stadiul implementării Proiectului Pregătirea implementării și definirea cadrului de monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate  - SMIS 51646 

 

Stadiul implementării activităţilor

I.                    Managementul proiectului

Selecţia experţilor prevăzuţi în cererea de finanţare pentru asigurarea managementului proiectului (expert financiar, expert sanatate publică, expert comunicare şi expert sănătate publică, inclusiv monitorizare şi evaluare) s-a finalizat în noiembrie 2014.

 

II.                  Realizarea unor studii şi analize menite să sprijine implementarea cadrului de monitorizare şi evaluare M&E al Strategiei Naţionale de Sănătate 2014-2020

II.I. Elaborarea unui studiu privind evaluarea accesibilităţii geografice a serviciilor de sănătate, inclusiv prin soluţii GIS

Obiectivul general al acestei activități constă în elaborarea unui studiu privind evaluarea accesibilității geografice a serviciilor de sănătate, inclusiv prin soluții GIS. Studiul va avea ca scop cartografierea serviciilor de sănătate și elaborarea de recomandări, în vederea optimizării fluxurilor de pacienți, a investițiilor în infrastructura fizică și în echipamente, inclusiv de înaltă performanță, pentru asigurarea acoperirii eficiente cu servicii de sănătate la nivel național,  în concordanță cu Strategia Națională de Sănătate.

Această activitate presupune:

1.    - Cartografierea serviciilor de sănătate din România pe tipuri de furnizori de servicii medicale (servicii medicale comunitare, asistenţa medicală primară, servicii de medicină dentară, serviciile ambulatorii de specialitate, asistenţa spitalicească pentru pacienți acuți și cronici, servicii de reabilitare și de paleație) din anul 2014, din România, la nivel de unități administrativ-teritoriale; 

2.     - Elaborarea de recomandări în vederea optimizării fluxului de pacienți, a investițiilor în infrastrucura fizică și în echipamente, inclusiv de înaltă performanță, pentru asigurarea acoperirii eficiente cu servicii de sănătate la nivel național, în concordanță cu Strategia Națională de Sănătate.

Activitatea se află în stadiul elaborării specificaţiilor tehnice în vederea lansării procedurii de achiziţie pe bază de cerere de oferte. Elaborarea acestor specificaţii se află în stadiu final şi va fi încărcată în sistemul electronic al achiziţiilor publice (SEAP) în prima parte a lunii mai 2015, prognozându-se încheierea contractului de achiziţie servicii în luna iunie 2015.

 

II.II. Realizarea unei analize privind costurile reale ale serviciilor spitaliceşti la nivel de caz utilizabile pentru decontarea serviciilor

Obiectivul general al acestei componente este evaluarea costurilor reale a serviciilor medicale spitaliceşti şi ajustarea finanţării serviciilor de sănătate spitaliceşti, astfel încât în perioada 2016-2020 finanţarea să devină unitară, transparentă şi eficientă la nivel naţional. Scopul final al acestei analize vizează creşterea eficienţei utilizării fondurilor publice, limitarea şi reducerea risipei de resurse de la nivelul spitalelor prin dezvoltarea unei metodologii unitare de calculare a costurilor spitaliceşti care să stea la baza managementului şi finanţării spitalelor prin documentarea costurilor reale la nivelul grupelor de diagnostice, ajustarea valorilor relative utilizate pentru spitalizarea continua, iar prin aceasta, adaptarea sistemului DRG la particularităţile patologiei şi practicii medicale din România.

Această activitate presupune:

1.       Definirea unei metodologii de calculare a costurilor (calculare de „jos în sus” și/sau modelare „de sus în jos”, dupa caz) pentru serviciile spitaliceşti – spitalizare continuă.

2.         Calcularea de costuri prin aplicarea metodologiei definite.

3.         Calcularea unui nou set de valori relative pentru DRG-urile în uz.

4.         Comunicarea şi diseminarea rezultatelor.

 

În acest moment este lansată  în SEAP procedura de cerere de oferte (invitația de participare nr. 370578/02.03.2015). Termenul de depunere a ofertelor a fost de 18 martie 2015. A avut loc ședința de deschidere a ofertelor, iar în momentul actual are loc evaluarea acestora. Procedura se apropie de finalizare și se estimează că semnarea contractului de achiziție servicii va avea loc în luna mai 2015.

 

III.                Definitivarea cadrului de implementare, monitorizare și evaluare a Strategiei Naționale de Sănătate

III.I. Definirea planurilor regionale de servicii de sănătate pe baza planurilor județene

Obiectivul general al acestei activități constă în planificarea serviciilor de sănătate la nivel regional și județean, prin analiza stării de sănătate a populației, analiza utilizării serviciilor existente și modelarea de servicii noi, pentru a răspunde mai adecvat nevoilor populației de la nivel județean și local. Planurile vor fi definite până în anul 2020 şi vor fi dezvoltate împreună cu factorii de decizie de la nivel județean și local,  în concordanță cu Strategia Națională de Sănătate.

Această activitate presupune: 

a.       Dezvoltarea unei metodologii pentru elaborarea planului judeţean de servicii de sănătate şi respectiv a planului regional de servicii de sănătate; 

b.      Realizarea unei analize de situație privind furnizorii de servicii de sănătate la nivelul fiecărui județ/regiune, cu propunerea unei rețele naționale strategice de spitale;

c.       Elaborarea planurilor judeţene (şi al municipiului Bucureşti) și regionale de servicii de sănătate

d.      Stabilirea instrumentelor de monitorizare trimestrială şi anuală a planurilor (inclusiv stabilirea responsabililor pentru procesul de monitorizare și evaluare).

 

În acest moment este lansată  în SEAP procedura de cerere de oferte (invitația de participare nr. 373273/29.04.2015). Data limită de depunere a ofertelor este 19.05.2015. Se estimează semnarea contractului de achiziție servicii la final de mai 2015 sau început de iunie 2015.

 

III.II. Definirea planului de monitorizare și evaluare (M&E), comprehensiv și detaliat, al Strategiei Naționale de Sănătate

Această activitate presupune dezvoltarea cadrului şi mecanismului de monitorizare şi evaluare al Strategiei pornind de la planul cadru M&E existent. Pentru fiecare obiectiv specific al Strategiei vor fi detaliaţi indicatori suplimentari (de proces, rezultat şi impact), mecanisme M&E, vor fi identificate nevoile de date şi/sau informaţii suplimentare, mecanisme de colectare, analiză şi raportare. În acelaşi scop se vor defini responsabilităţile instituţionale, precum şi eventualele nevoi de infrastructură IT şi resurse umane.

Este în curs elaborarea specificațiilor tehnice în vederea lansării procedurii de achiziție publică pe bază de cerere de oferte.

 

III.III. Organizarea de grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor de acțiune la nivel local corelate cu Strategia Națională de Sănătate

Obiectivul general al acestei activități constă în organizarea de grupuri de lucru pentru elaborarea planurilor de acțiune la nivel local corelate cu Strategia Națională de Sănătate.

Această activitate presupune informarea decidenților locali cu privire la obiectivele proiectului și a rezultatelor obținute până la momentul organizării grupurilor de lucru vs informarea decidenților locali cu privire la obiectivele Strategiei Naționale de Sănătate

Specificațiile tehnice sunt în curs de elaborare. Organizarea propriu-zisă a grupurilor de lucru va avea loc în a doua parte a proiectului, odată cu livrarea primelor rezultate de către Consultanții selectați pentru realizarea activităților precedente.

 

 

IV.                Diseminarea rezultatelor proiectului

Această activitate prevede elaborarea și lansarea a 2 comunicate de presă (1 comunicat la debutul proiectului și 1 comunicat la finalul proiectului), precum și o conferință națională de diseminare a rezultatelor proiectului. În momentul de față, a fost lansat pe site-ul Ministerului Sănătății comunicatul de presă de debut al proiectului. Comunicatul de presă aferent finalizării proiectului și conferința națională vor avea loc în ultima lună de proiect.

Proiectul are termen de finalizare de 30 decembrie 2015.