European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin/Newsletter:
Prezentare 4.1 PNDR_vitivinicol

 

 

Prezentare PNDR 2014-2020

Sub-masura 4.1

Investitii in exploatatii agricole

Investitii pentru Investiţii în înfiinţarea/ înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte

culturi perene;

Tipuri de

exploatatii

Exploatațiile viticole

Perioade de

implementare

Investitii simple: maxim 24 de luni de la semnarea Contractului de finantare;

Investitii complexe: maxim 36 de luni de la semnarea Contractului de finantare.

Beneficiari

eligibili

-Persoana fizica autorizata - PFA

-Intreprinderi individuale - II

-Intreprinderi familiale - IF

-Societate in nume colectiv - SNC

-Societate in comandita simpla - SCS

-Societate pe actiuni - SA

-Societate in comandita pe actiuni - SCA

-Societate cu raspundere limitata - SRL

-Societate comerciala cu capital privat

-Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele si statiunile de

cercetare-dezvoltare din domeniul agricol in conformitate cu legea nr. 45 /

2009

-Societate agricola

-Societate cooperativa agricola

-Cooperativa agricola

-Grup de producatori

Nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili fermierii care detin exploatatii

agricole cu o dimensiune economica mai mica de 8000 SO.

Investitii

eligibile

- Cheltuieli generate de achzitiile de masini si utilaje agricole,

echipamente, facilitati de stocare si conditionare, sisteme de irigatii in

exploatațiile viticole,

- Investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole propuse

de solicitanții care figureaza în Registrul Plantațiilor Viticole doar cu

Declarația de recoltă, respectiv nu au procesat producția viticolă, nici

direct, nici prin terti, pâna la momentul depunerii cererii de finantare.

(ex facilitati si infrastructuri pentru obtinere produse vitivinicole la

nivel de ferma, în conditiile fisei sM 4.1, adica cu componenta

dominanta de investiții în productie primară, iar investiția în procesare

să reprezinte componentă secundară din punct de vedere valoric).

Fondurile nerambursabile se acorda in proportie de 30% pana la 90% astfel:

Cheltuieli

eligibile

Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și

alte culturi perene (cu condiția ca materialul de plantare să fie

certificat), cu excepția cheltuielilor eligibile în cadrul subprogramului

pomicol și a celor susținute prin Pilonul I (PNS 2014-2018), după cum

urmează:

o înființare de plantații pentru struguri de masă și alte culturi

perene (ex. plantația de goji), inclusiv costurile pentru materiale

de plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de

plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme

de irigații la nivelul exploatațiilor;

o înlocuirea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi

perene, inclusiv costuri pentru defrișare, material de plantare,

sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare,

sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, sisteme de irigații

la nivelul exploatațiilor;

o contribuția în natură în cazul înființării/ înlocuirii plantațiilor de

struguri de masă este eligibilă cu respectarea art. 69 din R nr.

1303/ 2013.

o Cheltuielile legate de înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de

masă au un cost/ acţiune standard, care va conduce la valoarea

calculată automat a investiţiei legată de înfiinţare

- Cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele

pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si

autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuieli

neeligibile

cheltuielile privind producţia primară, procesarea și comercializarea

produselor vinicole sprijinite prin Programul naţional de sprijin al

României în sectorul vitivinicol 2014-2018, după cum urmează:

o Restructurare/ înființarea/ reconversia plantațiilor de viță de vie

pentru vin (podgorii)

cheltuielile finanțate prin PNS solicitate de fermierii întreprinderi viticole

care produc și/ sau comercializează produse vinicole (inclusiv must)

Se verifică în Registrul Plantațiilor Viticole dacă solicitantul a depus Declarația de

produse vinicole și/ sau Declarația de stocuri produse vinicole. În caz afirmativ,

solicitantul este eligibil pentru realizare de investitii prin PNS.

Definitii tipuri

de ferme

Ferma mica – exploatatie cu dimensiunea economica :8000 – 11.999 SO;

Ex. 8000SO: 5 ha Vii - vin de calitate sau Vii - alte vinuri sau 4 ha Vii –

struguri de masa;

Ferma medie – exploatatie cu dimensiunea economica: 12.000 – 250.000 SO;

Ferma mare – exploatatie cu dimensiunea economica: 250000 – 500000 SO

Ferma foarte mare – exploatatie cu dimensiunea economica: peste 500.000 SO

 AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL (EURO)

Tip proiect Ferme mici

(8000-11999

SO)

Ferme medii

(12000-250000

SO)

Ferme mari

(250001-500000

SO)

Ferme foarte

mari

(> 500000 SO)

 Proiecte

achizitii simple

(doar utilaje

fara montaj)

Valoare maxima eligibila

fara TVA

200.000 1.000.000 1.000.000 1.667.000

Intensitate finantare 50% 50% 50% 30%

Ajutor financiar

nerambursabil maxim

(AFN)

100.000 500.000 500.000 500.000

 Proiecte

achizitii

complexe

(utilaje +

constructii) –

Valoare maxima eligibila

fara TVA

400.000 2.000.000 2.000.000 3.350.000

Intensitate finantare 50% 50% 50% 30%

*lanturi alimentare integrate : proiecte care integreaza productia agricola primara cu procesarea acesteia.

** SO (Standard Output) = valoarea productiei standard

*** AGROMEDIU

 ! La cofinanţarea publică acordată în procentele menţionate mai sus trebuie să se adauge contribuţia privată a solicitantului (care

poate include și contribuția în natură în cazul înfiintării plantațiilor de struguri de masă).

În cazul art 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda,  după  cum urmează:

1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile  cu condit ia ca suprafat a aflată  sub angajament sa reprezinte mai

mult de 50% din terenul arabil apart inand exploataţ iei agricole.

Intensitatea mărită se acordă pentru utilajele si echipamentele specifice lucrărilor de arat, grăpat, discuit, semnănat/însămânţat,

tocat resturi vegetale, încorporat resturi vegetale în sol, numai în cazul în care peste 50% din terenul arabil detinut în cadrul fermei

se află sub un angajament în derulare in cazul următoarelor pachete promovate prin Măsura 10 – Agromediu și climă (AGM):

Pachetul 4 – culturi verzi, Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis),

suprafete pe care se realizează lucrări de tehnologie a culturilor;

Intensitatea mărită se acordă pentru facilităţi necesare depozitării şi compostării gunoiului de grajd numai în cazul în care peste

50% din terenul arabil detinut în cadrul fermei se află sub un angajament în derulare in cazul Pachetului 4 – culturi verzi,

Pachetului 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice şi Pachetului 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru

gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis).

2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor  cu condit ia ca suprafat a aflată  sub angajament să  reprezinte mai mult de

50% din suprafaţ a de pajiş ti apart inând fermei.

Intensitatea suplimentară se acordă doar pentru contravaloarea următoarelor:

- utilajelor folosite pentru cosit, strâns, balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul

pajistilor care fac obiectul sprijinului acordat prin Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) fără

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale,

- utilajelor uşoare (utilaje cu lama scurtă, greutate redusă și viteză mică de deplasare) folosite pentru cosit, strâns,

balotat şi transportat fânul și a altor asemenea investitii utilizate in cazul pajistilor care fac obiectul sprijinului

acordat prin varianta 2.2 – utilaje ușoare pe pajiști permanente utilizate ca fânete din pachetul 2 – practici agricole

tradiţionale, varianta 3.1.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Crex crex din sub-pachetul 3.1 – Crex crex,

varianta 3.2.2 –utilaje ușoare pe pajiști importante pentru Lanius minor și Falco vespertinus din sub-pachetul 3.2 -

Lanius minor și Falco vespertinus, varianta 6.2 - utilaje ușoare pe pajiști importante pentru fluturi (Maculinea

sp.) din pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.);

 (utilaje +

constructii) –

sector vegetal Ajutor financiar

nerambursabil maxim

(AFN)

200.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

 Proiecte

pentru crearea

de lanturi

alimentare

integrate

Valoare maxima eligibila

fara TVA

800.000 4.000.000 4.000.000 6.670.000

Intensitate finantare 50% 50% 50% 30%

Ajutor financiar

nerambursabil maxim

(AFN)

400.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Intensitate finanatare maxima 90% 90% 70% 50%

Conditii

crestere

intensitate

- investitii realizate de tinerii

fermieri < 40 ani la data

depunerii cererii de

finanţare (asa cum sunt

definiti la art. 2 al R (UE) nr.

1305/2013 sau cei care s-au

stabilit în cei cinci ani

anteriori solicitării

sprijinului, în conformitate

cu anexa II a R 1305)

20% 20% 20%

Investitii in Agromediu si /

sau Agricultura ecologica

***

20% 20% 20%

proportional proportional proportional

Investitii in zone cu

constrangeri naturale -

localitatile in dreptul carora

exista mentiunea ANC ZM ,

ANC SEMN, ANC-SPEC, in

Anexa 3

20% 20% 20% 20%

- platformele pentru depozitarea şi/sau compostarea gunoiul de grajd şi utilajele/echipamentele de transport şi de

împrăştiere a gunoiului de grajd – în cazul pachetelor 1, 3.1, 3.2 şi 6;

3. Pentru investitiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului nr. 8 (rase locale în pericol de

abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine înmultind procentul pe care îl detine nucleul de rase locale în

pericol de abandon în total efective de animale, cu total valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se acordă

doar pentru această contravaloare.

*** În cazul agriculturii ecologice obtinerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte procentuale pentru valoarea eligibila a

proiectului este posibila  doar daca intreaga exploatatie a beneficiarului este ecologica (în conversie sau certificata) în cazul

în care investiţia deserveşte/poate fi utilizată/formează un flux cu activele întregii exploataţii (ex: achiziţionarea de utilaje agricole,

acestea putând fi folosite în orice unitate de producţie care vizează cultura vegetală şi face parte din exploataţia solicitantului) sau,

parcelele vizate de investiţie sunt  în conversie sau certificate, în cazul în care investiţia este utilizată în desfăşurarea unei

activităţi independente de restul activităţilor din exploataţie (ex: solicitanul deţine o exploataţie zootehnică şi propune investiţii

pentru o unitate de producţie vegetală, sau deţine o exploataţie vegetală, cultură mare şi propune prin proiect realizarea unei sere.

În aceste situaţii, investiţiile realizate se pot utiliza doar pentru obiectivul propus prin proiect neputând fi utilizate la celelalte

unităţi de producţie .)

In cazul cooperativelor si grupurilor de producatori ajutorul financiar nerambursabil (AFN) nu va depasi

2.000.000 Euro indiferent de tipul investitiei si intensitatea de finantare 50%, 70% sau 90% .

Prezentare 1