European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Prezentare finantare

!

Prezentare

PROGRAMULUI NAŢIONAL DE SPRIJIN

AL ROMÂNIEI

ÎN SECTORUL VITIVINICOL

2014 – 2018

A. Promovarea vinurilor

I. Beneficiarii m ăsurii:

Pentru promovarea în tări terte, beneficiarii sprijinului financiar sunt societăţi producătoare de vinuri cu denumire de origine

controlată (D.O.C.) şi/sau indicaţie geografică protejată (I.G.P.), organizaţii de producători, organizaţii profesionale şi organizaţii

interprofesionale ai căror membri produc şi exportă vinuri cu D.O.C. / I.G.P.

Beneficiarii promovării prin informare în statele membre sunt organizatii profesionale, organizatii de producători, asociatii

ale organizatiilor de producători, organizatii interprofesionale.

II. Tipul de ac ţiuni eligibile:

Măsura de promovare se referă la un ansamblu de acţiuni care pot contribui pe pieţele ţărilor terţe la creşterea notorietăţii

vinurilor româneşti cu D.O.C./I.G.P. a vinurilor cu indicarea soiurilor de struguri de vinificaţie pe pieţe terţe, la pătrunderea pe noi

pieţe care să conducă în final, la creşterea exportului de vinuri cu D.O.C./I.G.P./a vinurilor cu indicarea soiurilor de struguri de

vinificaţie,

Măsurile de informare şi promovare, care au ca obiectiv îmbunătăţirea competitivităţii vinurilor comunitare pe pieţele ţărilor

terţe, cuprind următoarele operaţiuni (acţiuni) eligibile care sunt detaliate mai jos pe subacţiuni (detalierea nefiind exhaustivă, urmând

a fi completată, pe parcursul implementării măsurii cu alte tipuri de subacţiuni ce vor fi identificate), astfel:

a) relaţii publice, măsuri de promovare inclusiv la locul de desfacere sau de publicitate, care subliniază în mod special

avantajele produselor comunitare, în principal în ceea ce priveşte calitatea, siguranţa alimentară sau respectarea mediului;

Subacţiuni:

a1) Relaţii publice, relaţii cu presa (dineuri/prânzuri tematice, cu presa-grupuri ţintă-jurnalişti, lideri de opinie; comunicate de presă;

producerea şi distribuirea de plachete; consultanţă, animare de către un prestator, agenţii de comunicare sau relaţii publice; seminarii

cu somelieri sau oenologi; sponsorizarea acţunilor specific viticole (concurs cu somelieri, oenologi, etc), sponsorizarea acţíunilor

pentru publicul important: operaţíuni festive, sportive, căsătorii ale vedetelor, etc

a2) Publicitate şi anunţuri în mijloacele mass-media: publicitate în presă (zilnică, săptămânală, profesională, specializată; articole,

publicaţii, editorial; introducerea publicităţii în catalogul unui distribuitor sau al unui importator; publicitate la radio, TV, publicitate

prin afişare; plasarea produsului: produsul apare într-un spot, talk show, achiziţionarea /crearea de bannere internet, publicitate prin

internet, publicitate pe reţelele de socializare, publicitate pe reţele sociale, bloguri

a3) operaţiuni de degustare: campanie de informare, anunţ degustare, invitaţii, listă vinuri, chestionare de evaluare, listă participanţi,

eşantionare (mostre, transport, taxe), suporturi de informare: plachete, cataloage, fişe, pliante, reţete; material pentru degustare:

pahare, feţe de masă, frapiere, tirbuşoane, alimente folosite în cadrul degustării: pâine, brânză, preparate; personal suport, animatori,

invitaţi de prestigiu din domeniu sau vedete, închiriere sală, bannere, postere; degustare la masă sau la cină;degusatre în magazine,

saloane, focus-grupuri, degustări în restaurante; formarea pentru degustare a vânzătorilor, importatorilor; degustarea în cadrul unei

vizite la locul de producţie; expedierea eşantioanelor şi a materialului necesar degustării

a4) realizarea de plachete, broşuri tehnice, web-site-uri dedicate exportului: plachete comerciale (prezentarea gamei), broşuri în limba

ţării ţintă, material publicitare (realizare, traduceri, fabricare, expediere), site web /realizare, actualizare traducere, optimizare pe

motoare de căutare

a5) promovare: publicitate şi anunţuri, asigurarea prin promovare a vizibilităţii şi evidenţierii produselor (punerea în faţă a

produselor pe raft, în catalog), în cadrul publicităţii şi degustărilor în magazine, colerete sau stickere referitoare la o distincţie atribuită

vinului (concurs, medalie), participări la concursuri, operaţiuni care asociază vinul cu: mâncarea, cultura, gastronomie, tradiţia,

oferirea de mici obiecte promoţionale ( pixuri, şepci, mouse-pad-uri, stick-uri, dvd-uri cu spoturi filmate pentru promovarea vinurilor,

sacoşe, tirbuşoane, inscripţionate cu logo-ul UE şi al României, după caz, emblema beneficiarului

În cadrul acestui

program,România a

ales pentru finanţare,

în funcţie de

specificul viticulturii

autohtone, 5 m ăsuri

de sprijin:

A. Promovarea vinurilor prin submăsura de promovare a vinurilor produse în Uniune care constă în

acţiuni de informare în statele membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul

moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi

submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de

origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie;

B. Restructurarea si reconversia podgoriilor

C. Asigurarea recoltei

D. Investitii

E. Distilarea subproduselor

!

a6) călătorii/vizite la locul de producţie: prezentarea podgoriei, instalaţilor, echipamentelor, a modului de producţie, a vinurilor,

calităţilor şi proprietăţilor specifice, elemente de formare la faţa locului( transport, cazare, viză, masă, degustări), operaţiuni discuţii

de afaceri între importatori/beneficiari, în vederea încheierii de contracte; operaţiuni cu presa, concurs clienţi cu călătorie la locul de

producţie

b) participarea la evenimente, târguri, concursuri internaţionale sau expoziţii de importanţă internaţională;

Subacţiuni:

b1) creare stand, închiriere spaţiu, construcţie stand, instalarea standului şi cheltuieli de funcţionare în cadrul evenimentului/apă,

electricitate, transportare stand, personal suport la stand, mostre, materiale de informare, promovare, echipament personal:

tricouri,şepici, şorţ, halat, înscrierea beneficiarului în catalogul expoziţiei, crearea unei baze de date, evenimente pe parcursul

evenimentului: întâlniri cu potenţiali importatori, asociate cu dineuri tematice, prezentări/degustări de vinuri; misiuni de afaceri;

seminarii de mică şi mare anvergură;

c) campanii de informare, în special privind regimurile comunitare referitoare la denumirile de origine, indicaţiile geografice şi

producţia ecologică, inclusiv degustări; Subacţiuni: campanii de informare, având ca documente suport articol, broşură,

folosind diferite mijloace de organizare/difuzare

d) studii ale noilor pieţe, necesare pentru extinderea pieţelor de desfacere;

Subacţiuni

d1) studii de piaţă, bazate pe date culese, achiziţionate, interpretate, cu formularea de concluzii clare, care să orienteze activitatea

beneficiarului în cadrul programului, finalizate cu un raport de studiu

e) studii de evaluare a rezultatelor măsurilor de promovare şi informare.

Subacţiuni :

e1) studii, expertiză, pre-teste de validare a noilor produse, focus-grupuri, paneluri, finalizate cu un raport de evaluare

Acţiunile eligibile includ în măsura în care este necesar cheltuieli de personal, transport, cazare, diurnă. Cheltuielile generale

vor fi evidenţiate separat.

Operaţiunile eligibile pentru promovarea prin informare în statele membre constau în informaţii pentru consumatori în ceea ce

priveşte:

a) consumul moderat de vin şi riscul asociat consumului de alcool;

b) schema de Denumiri de Origine Protejate şi Indicaţii Geografice Protejate a Uniunii, în special condiţiile şi efectele, în

legătură cu calitatea specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale

particulare.

Acţiunile eligibile includ în măsura în care este necesar cheltuieli de personal, transport, cazare, diurnă. Cheltuieli generale

vor fi evidenţiate separat .

Activităţile de informare pot fi efectuate prin campanii de informare şi prin participarea la evenimente, târguri şi expoziţii

importante la nivel naţional sau la nivelul Uniunii.

Activitatea de promovare pe pieţele ţărilor terţe se referă la vinurile cu D.O.C./I.G.P. . vinuri cu indicarea soiurilor de

struguri de vinificaţie, iar pe acţiunile de promovare prin informare pe piaţa internă, la consumul de vin moderat şi riscul asociat

consumului de alcool şi la schema de Denumiri de Origine Controlate şi Indicaţii Geografice a Uniunii, în special condiţiile şi

efectele, în legătură cu calitatea specifică, reputaţia sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale

particulare.

III. Finan ţarea m ăsurii:

Suma acordată ca sprijin financiar din fonduri F.E.G.A. pentru finanţarea activităţilor eligibile nu depăşeşte 50% din

cheltuieli. Programul Naţional de Sprijin introduce principiul opţionalităţii pentru beneficiar în accesarea ajutorului de stat, în procent

de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

B. Restructurarea si reconversia podgoriilor

I. Beneficiarii m ăsurii

Beneficiarii programelor de restructurare/reconversie sunt producători viticoli, persoane fizice sau juridice care deţin şi/sau

exploatează suprafeţe de viţă-de-vie cu soiuri nobile.

II. Tipul de opera ţiuni eligibile:

Măsura de restructurare/reconversie cuprinde următoarele activităţi:

a) Reconversia soiurilor, care constă în schimbarea soiurilor existente în cultură cu soiuri superioare din punct de vedere

calitativ sau clone din aceste soiuri. Reconversia se realizează prin plantare pe acelaşi amplasament ori pe alt

amplasament echivalent ca suprafaţă de viţă-de-vie pentru struguri de vin;

!

b) Reamplasarea parcelelor, care constă în plantarea parcelelor viticole amplasate în condiţii nefavorabile pe alte

amplasamente care conferă condiţii climatice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi suprafeţe;

c) Modernizarea exploataţiilor viticole, care reprezintă ansamblul de măsuri eligibile care conduc la creşterea eficienţei

şi la îmbunătăţirea calităţii produselor vitivinicole.

d) Replantarea plantaţiilor viticole, acolo unde este cazul, în urma defrişării din motive sanitare sau fitosanitare.

Reconversia soiurilor şi reamplasarea parcelelor se realizează pe baza unor drepturi de replantare rezultate în urma defrişării

parcelelor viticole şi drepturi de plantare provenind de pe o rezervă.

Măsurile eligibile aferente restructurării şi reconversiei care vor fi finanţate prin P.N.S. 2014 - 2018 vor fi următoarele:

1. Pentru reconversia soiurilor:

- proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori;

- instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj.

2. Pentru reamplasarea parcelelor:

- defrişare, proiectare, pregătire teren, plantare şi instalare tutori;

- instalare sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj.

3. Pentru modernizare:

- proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere pentru conducere şi palisaj;

- modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la cultura joasă la cultura semi-înaltă

şi înaltă;

- modernizarea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor şi instalarea a 3 rânduri de sârme, din care

minimum două duble, la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi

conducerea lăstarilor.

III. Finan ţarea m ăsurii:

Sprijinul financiar se acordă pe hectar pentru fiecare măsură eligibilă şi nu depăşeşte 75% din valoarea costurilor pentru

realizarea măsurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie.

Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui

plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie.

Baza de calcul este furnizată de devizul de cheltuieli pe categorii de lucrări, aferente înfiinţării plantaţiei viticole, deviz

fundamentat de Laboratorul de Tehnologia culturii viţei-de-vie din cadrul Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultură şi

Vinificaţie Valea Călugărească din România, care este apoi aprobat de Institutul de Economie Agrară din cadrul Academiei Române.

Devizul include nivelul sumelor tuturor lucrărilor manuale şi/sau mecanice aferente înfiinţării plantaţiei viticole, utilizând

normele specifice, tariful pe unitate precum şi manopera aferente lucrărilor de înfiinţare.

IV. Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesită elaborarea de către solicitanţi a unui

plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie, care trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

a) suprafaţa minimă a planului individual să fie de 0,50 ha;

b) suprafaţa minimă a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin pentru restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;

c) suprafaţa minimă a parcelei viticole rezultată după restructurare/reconversie să fie de 0,10 ha;

d) soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare să fie superioare din punct de vedere calitativ;

e) materialul săditor folosit să fie din categoria biologică admisă de legislaţia în vigoare pentru înfiinţări de plantaţii

viticole.

C. Asigurarea recoltei

I. Nivelul ajutorului:

Asigurarea recoltei constă în acordarea unui sprijin financiar astfel:

a) 80 % din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din

fenomenele climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;

b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:

- pierderilor menţionate la litera a) şi împotriva altor pierderi cauzate de fenomene climatice cu efecte

adverse;

- pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestări cu dăunători.

II. Beneficiari:

Beneficiarii sunt producătorii agricoli persoane fizice/juridice care asigură recolta plantaţilor viticole cu struguri de vin pentru

fenomenele menţionate anterior.

III. Opera ţiuni neeligibile:

Nu se acordă sprijin financiar producătorilor viticoli pentru:

!

a) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu struguri de masă;

b) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu hibrizi direct producători interzişi;

c) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole care fac obiectul proiectelor de cercetare şi măsuri destinate să susţină astfel

de proiecte;

d) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole care fac obiectul măsurilor incluse în programele de dezvoltare rurală în

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European

Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

e)

IV. Condi ţii de eligibilitate:

În vederea aprobării sprijinului financiar, beneficiarul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să facă dovada deţinerii în exploataţie şi a înscrierii în RF a plantaţiilor cu viţă-de-vie pentru care se solicită sprijin;

b) să facă dovada înscrierii în R.P.V. a plantaţiilor cu viţă-de-vie pentru care se solicită sprijin;

c) să facă dovada asigurării recoltei plantaţiilor cu viţă-de-vie pentru care se solicită sprijin.

D. Investitii

I. Opera ţiuni eligibile:

Sprijinul poate fi acordat pentru investiţii corporale (teren, clădiri şi plantaţii, maşini şi echipamente) sau necorporale (transfer de

tehnologie prin achiziţionarea drepturilor de autor - intelectuale, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate) în instalaţii de

transformare, în infrastructura unităţii vinicole sau comercializarea vinului care îmbunătăţesc performanţa globală a întreprinderii şi se

referă la următoarea operaţiune eligibilă:

(A) producerea sau comercializarea produselor viticole.

Pentru o mai bună abordare în cadrul categoriilor prevăzute de legislaţie, au fost stabilite două subcategorii, în concordanţă

cu principalele direcţii privind măsura de investiţii, cu referire la:

1. producerea produselor vitivinicole (de la strugure la vinul din cramă, îmbuteliat şi etichetat);

2. marketing-ul vinului;

3. controlul calităţii.

Produc ţia produselor vinicole (de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat  şi etichetat)

⇨ cumpararea sau închirierea echipamentelor noi, inclusiv tehnica software

Comercializarea produselor vinicole

⇨ construcţia, achiziţia, inclusiv leasing-ul, sau îmbunătăţirea mijloacelor fixe

⇨ achiziţie/construcţie/renovare/modernizare în infrastructura de vânzare şi facilităţile de prezentare, de exemplu:

- vinoteci

- săli de prezentare – în care se vor prezenta şi comercializa doar produsele obţinute de beneficiarul în cauză şi nu alte produse.

II. Finan ţarea m ăsurii:

Sprijinul financiar acordat pentru măsura de investiţii altele decât cele finanţate prin P.N.D.R. este de până la 50% din

valoarea costurilor aferente cheltuielilor eligibile din cadrul măsurii.

E. Distilarea subproduselor

Distilarea voluntară a subproduselor vinicole este o măsură importantă de eliminare a acestora, parţial sau în totalitate.

Producătorii îşi elimină astfel, o parte sau toată cantitatea de subproduse, prin livrarea acestora în vederea distilării.

Livrarea subproduselor se face în baza unor criterii obiective şi nediscriminatorii.

Sprijinul financiar este destinat distileriilor care procesează subproduse de vinificaţie livrate pentru distilare în alcool brut, cu

tăria alcoolică de minimum 92% din volum. Nivelul maxim al sprijinului are ca bază de calcul costurile de colectare şi procesare.

I. Beneficiarii masurii

Beneficiarii masurii sunt producători vitivinicoli, persoane fizice sau juridice care deţin instalatii de distilare/rafinare pentru

producerea alcoolului rafinat de minim 92% folosit exclusiv in scopuri industriale sau energetice.

II. Finan ţarea m ăsurii:

Sprijinul financiar este destinat distileriilor care proceseaza subproduse de vinificatie livrate pentru distilare in alcool brut cu

taria alcoolica de minimum 92% din volum. Nivelul maxim al sprijinului are ca baza de calcul costurile de colectare si procesare.

Sprijinul in cauza include o suma forfetara de compensare a costurilor de colectare a subproduselor rezultate in urma procesului de

vinificatie, suma care se transfera la producator.

!

Alocarea financiară pe măsuri

Exerciţiile financiare 2014 - 2018

Valori estimative

Exercițiu financiar

Măsuri

R(CE) nr.

1234/2007 2014 2015 2016 2017 2018 Total

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - Sistemul de plăți unice Art. 103o - - - - - -

2 - Restructurarea şi reconversia

podgoriilor

Art. 103q

47084,23 37350,0 35212,47 23350,0 31850,0 183846,7

3 - Recoltarea înainte de coacere Art. 103r - - - - - -

4 - Fondurile mutuale Art. 103s - - - - - -

5 - Asigurarea recoltei Art. 103t 253,3 350,0 350,0 350,0 350,0 1653,3

6 – Investiţii în întreprinderi Art. 103u 0 2500 4000 4500 4500 15500

7 - Distilarea subproduselor Art. 103v 0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 3000,0

Măsuri și submăsuri Reg. (UE) nr.

1308/ 2013

Promovare Art. 45 362,47 7000 7637,53 9500 10000 34500

Replantarea plantațiilor viticole din

motive sanitare sau fitosanitare

Art. 46 alin.

(3) lit. c)

Inovare Art. 51

Total 47700 47700 47700 47700 47700 238500

Prezentare finantare

Prezentare finantare.pdf 162.14 KB 25.05.2017