European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

  • 1Cross-border business promotion and development
  • 2Technical services for viticulture businesses
  • 3Training services
  • 4Information and documentation
more services »

E-Bulletin:
Prezentare microindustrializare

!

Programul naţional multianual de

MICROINDUSTRIALIZARE

Alocare financiar ă

Finantarea unui număr de minim 165 de beneficiari.

AFN de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA)

Valoarea maximă a AFN nu poate depăşi suma de 450.000 lei/beneficiar.

Nu se acordă plata AFN parţială sau în avans.

Beneficiari eligibili

▪ Societăţile care se încadrează în categoria întreprinderilor mici sau mijlocii într-una din regiunile de

dezvoltare: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru sau în

categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau întreprinderilor mijlocii în regiunea de

dezvoltare Bucureşti-Ilfov

▪ 2 exerciţii financiare încheiate la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de

afaceri

▪ Codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat a fi

desfăşurat la momentul inscrierii online

▪ Capital social integral privat

▪ Beneficiarul de AFN are obligația să angajeze până la depunerea decontului minim 2 salariaţi pe

perioadă nedeterminată şi program normal de 8 ore pe zi și să menţină numărul de salariaţi pe

perioadă nedeterminată existenţi la momentul deschiderii înscrierii on-line a planului de afaceri

cumulat cu locurile de muncă cu norma intreagă şi pe perioadă nedeterminată nou create în cadrul

programului, pe o perioadă de 3 ani începând cu anul următor primirii alocaţiei financiare

nerambursabile;

Activit ăţi eligibile

aferente codurile CAEN

▪ 10 Industria alimentară

▪ 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare

nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate;

▪ 13 Fabricarea produselor textile;

▪ 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

▪ 15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi

încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor;

▪ 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea

articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;

▪ 17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie;

▪ 22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;

▪ 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

▪ 24 Industria metalurgică;

▪ 25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii - cu

excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea

armamentului şi muniţiei;

▪ 26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice;

▪ 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

▪ 28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.;

▪ 31 Fabricarea de mobilă;

▪ 32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Domenii

neeligibile

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:

- 031 - Pescuitul

- 032 - Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1

la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi

acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;

c) activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de

instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

a. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip

achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

!

Obiectul

finan ţării

a) Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), necesare desfăşurării activităţilor

(codului CAEN accesat) pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice,

electrice, electronice, meselor de biliard şi automatelor muzicale.

b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice

cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, exceptând

vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de

întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. În

cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru

care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în

contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de

mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o districţie clară

între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare

de minimis;

d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii

(francize, etichetare ecologica, licente), software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care

se solicită finanţare;

e) Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor,

imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării

activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare

tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă

nerambursabilă;

f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie, inclusiv din elemente prefabricate. Activele

din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie funcţionale la locul

implementării proiectului, la momentul decontului; La depunerea cererii de eliberare AFN, spaţiul

trebuie să figureze ca punct de lucru şi cu codul CAEN accesat autorizat în respectiva locaţie;

g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme

de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea

Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu

completarile şi modificările ulterioare;

h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau

serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii

economici care nu deţin altă pagină web şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii

de eliberare a AFN și pe toată perioada de monitorizare;

i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie,

precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor

pentru care a solicitat finanţare;

j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de lucru sau producţie;

k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii

aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în

limita a maxim 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi

numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative

privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

l) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a

Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul

garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de

afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru

implementarea proiectului;

m) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului

program şi implementarea proiectului.

Cheltuieli

neeligibile

- Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane (cu exceptia celui prevăzut la lit.l), ambalajul,

transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu

sunt eligibile.

- Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi

care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.

- Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi.

!

Lista activitati eligibile aferente cod CAEN:

1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii

1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1052 Fabricarea îngheţatei

1061 Fabricarea produselor de morărit

1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie

1073 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1085 Fabricarea de mâncărururi preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1107 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1320 Producţia de ţesături

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare şi mochete

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1420 Fabricarea articolelor din blană

1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1520 Fabricarea încălţămintei

1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri

Obligatii beneficiar

- Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării

de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice

amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului, să păstreze locurile de

muncă create prin program conform numărului şi tipului (abolvent/șomer) de locuri de muncă

pentru care a primit punctaj în planul de investiţii si numarul locurilor de munca pe perioadă

nedeterminată existente la data deschiderii aplicaţiei de înscriere.

- Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiilor Teritorale pentru Întreprinderi Mici şi

Mijlocii şi Cooperaţie (denumite în continuare OTIMMC) bunurile achiziţionate prin program

împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare)

şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC

!

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite

1711 Fabricarea celulozei

1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului

1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1723 Fabricarea articolelor de papetărie

1724 Fabricarea tapetului

1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219 Fabricarea altor produse din cauciuc

2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2311 Fabricarea sticlei plate

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313 Fabricarea articolelor din sticlă

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

2320 Fabricarea de produse refractare

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului şi ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2391 Fabricarea de produse abrazive

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel

2431 Tragere la rece a barelor

2432 Laminare la rece a benzilor înguste

2433 Producţia de profile obţinute la rece

2434 Trefilarea firelor la rece

2441 Producţia metalelor preţioase

2442 Metalurgia aluminiului

2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2444 Metalurgia cuprului

2445 Producţia altor metale neferoase

2446 Prelucrarea combustibililor nucleari

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oţelului

2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare

2454 Turnarea altor metale neferoase

2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2530 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561 Tratarea şi acoperirea metalelor

!

2562 Operaţiuni de mecanică generală

2571 Fabricarea produselor de tăiat

2572 Fabricarea articolelor de feronerie

2573 Fabricarea uneltelor

2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2652 Producţia de ceasuri

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii

2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii

2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751 Fabricarea de aparate electrocasnice

2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790 Fabricarea altor echipamente electrice

2811 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete.)

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe şi compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetărie

2815 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusive fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830 Fabricarea masinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103 Fabricarea de saltele şi somiere

3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.

3211 Baterea monedelor

3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice

3291 Fabricarea măturilor şi periilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

!

Prezentare microindustrializare