European Union Government of Romania Government of Bulgaria Cross border cooperation "Danube Terraces" Professional Association of Wine and Viticulture Ostrov
Cross Border Oenology and Viticulture CentreDanube Terraces

Our services

 • 1Cross-border business promotion and development
 • 2Technical services for viticulture businesses
 • 3Training services
 • 4Information and documentation
more services »

Project:
Wine classification

Today 7 March 2017 was the wine classification
Participating various judges.

Desfăşurarea luării în evidență de către O.N.V.P.V. a vinurilor apte pentru evoluție DOC/IG/varietal

► În vederea producerii vinurilor DOC/IG/varietale care se obțin din strugurii proveniți din recolta anului 2016, recoltați din plantațiile de viță-de-vie care sunt înregistrate în Registrul Plantațiilor Viticole (R.P.V.) gestionat la nivel național de către O.N.V.P.V., plantații care au fost autorizate pentru producerea strugurilor destinați obținerii vinurilor DOC/IG în conformitate cu procedurile în vigoare de autorizare, caietele de sarcini corespunzătoare DOC/IG și procedurile pentru vinul varietal, se derulează la nivelul autorității, acțiunea de luare în evidență în scopul certificării, a loturilor de vin potențial apte de a evolua pe direcția de calitate DOC/IG/varietal  și de a fi comercializate ca vinuri DOC/IG/varietal.

► Controlul vinurilor reprezintă o etapă obligatorie în asigurarea trasabilităţii vinurilor cu DOC/IG/varietale produse în România iar O.N.V.P.V.  în calitate de autoritate responsabilă  asigură aplicarea și respectarea prevederilor legale în ce privește producerea și comercializarea vinurilor DOC/IG/varietale prin personalul de specialitate.
O.N.V.P.V. derulează acțiuni împreună cu reprezentanţii asociaţiilor de profil de pe filiera de producţie vitivinicolă şi cu sprijinul Asociației Degustătorilor Autorizați din România (A.D.A.R.) pentru a duce la îndeplinire aceste atribuţii.

► Pentru luarea în evidenţă în urma evalurii organoleptice şi fizico-chimica (în baza buletinelor de analiză eliberate de laboratoare autorizate) a loturilor de vinuri potenţial apte de a evolua ca vinuri DOC/IG/varietale în cadrul comisiilor constituite la nivel de inspectorat teritorial, se parcurg etapele:

 • în cadrul comisiilor de luare în evidență se vor prezenta probe din loturile de vin prelevate şi prezentate de către producători (preferabil condiționate și filtrate).
   
 • ordinea de degustare va cuprinde vinurile albe, vinurile roze și vinurile roșii ordonate pe soiuri, în funcție de conținutul în zaharuri.
   
 • pentru a putea fi încadrate la categoria solicitată, vinurile notate conform fișei de degustare, trebuie să se încadreze în punctajul minim, după cum urmează:
  - pentru vinurile cu DOC - 75;
  - pentru vinurile cu IG - 70;
  - pentru vinurile varietale - 65.

   
 • vinurile care în urma evaluării, nu se încadrează în categoria pentru care au fost prezentate pot să fie:
  - încadrate, cu acordul solicitantului, la categoria pentru care s-au calificat;

  - reevaluate, la cererea solicitantului, într-o şedinţă viitoare;
  - reevaluate, în urma contestaţiei depusă de către solicitant în termen de 15 zile de la comunicarea rezultatelor, de către Comisia de Contestaţii constituită, de la sediul central al O.N.V.P.V.

   
 • pentru vinurile roșii este recomandat ca fermentația malolactică să fie încheiată.
   
 • ulterior momentului încheierii fermentaţiei alcoolice şi stabilizării vinului, cel puțin o dată pe trimestru, la cererea producătorilor (conform Anexa nr.1 la procedură) se realizează evaluarea calitativă a loturilor de vin pentru luarea în evidenţă ca vinuri apte de a evolua ca vinuri cu DOC/IG/varietale, prin analize organoleptice şi analize fizico-chimice;

 • în cazul în care se solicită luarea în evidenţă şi certificarea vinurilor înainte de depunerea declaraţiilor obligatorii, se vor depune declaraţii de recoltă şi de producţie parţiale, semnate pe proprie răspundere de către solicitant;

 • declararea recoltei şi a producţiei cu destinaţie de producere a vinurilor DOC/IG/varietale (întocmirea declaraţiei de recoltă şi a declaraţiei de producţie conform legislaţiei în vigoare, după terminarea vinificării, dar nu mai târziu de data de 10 decembrie a fiecărui an);

 • probele de vin prelevate de către producător, se sigilează de către fiecare inspector, având în vedere procedura de prelevare (lot omogen, sticle cu capacități 0,75 l, închise ermetic şi sigilate); după efecturea acestei etape, inspectorul întocmeşte procesul verbal în 2 exemplare, semnate şi ştampilate de către ambele părţi (O.N.V.P.V. şi producător) din care un exemplar rămâne la producător;probele vor fi sigilate cu banda de hârtie semnată şi ştampilată de catre inspector. Se vor prezenta din fiecare lot câte 5 butelii de 0.75 l din fiecare probă de vin propus pentru luarea în evidenţă, astfel: 2 butelii pentru laboratorul de analize fizico-chimice, 1 butelie ramâne la producător, ca probă-martor, 2 butelii pentru O.N.V.P.V. (1 butelie pentru analiza senzorială şi 1 butelie contra-probă, care se va păstra la inspectorat minim 90 de zile).

 • tabelul centralizator al probelor prezentate, completat conform model Anexa nr. 3 la procedură va fi trimis cu minim 2 zile înainte la sediul central de către inspectorul de specialitate pe adresa de e-mail office@onvpv.ro, raluca.ion@onvpv.ro pentru a putea fi încărcat în tabletele utilizate la degustare.

 • analiza fizico-chimică a loturilor de vin se realizează în laboratoare autorizate în scopul determinării parametrilor fizico-chimici: tăria alcoolică dobândită, conţinutul în zaharuri totale (exprimate ca glucoză plus fructoză), aciditatea totală, extract sec nereducător, aciditatea volatilă, conţinutul în dioxid de sulf liber, conţinutul în dioxid de sulf total. Este recomandabil ca, la rubrica de concluzii a buletinului de analize, să fie specificată categoria de calitate () şi tipul de vin după conţinutul în zaharuri.

 • analiza senzorială a vinurilor lotizate se realizează de către comisiile de degustare constituite prin Decizie a directorului general pentru fiecare inspectorat teritorial O.N.V.P.V.

 • comisiile de degustare care se întrunesc în vederea evaluării senzoriale a vinurilor, se constituie la nivelul fiecărui Inspectorat teritorial. Aceste comisii suntalcătuite dintr-un număr impar de membri, minim 5 – maxim 9 (cu unul-trei membri rezervă) şi vor avea în componenţă cel mult 3 inspectori de specialitate din alte inspectorate, cel mult 4 membri A.D.A.R., un reprezentant al asociaţiei profesionale de producători reprezentativă pentru arealul din care provin vinurile şi un reprezentant al producătorilor, care este preferabil să fie tehnolog, oenolog sau să aibă studii de specialitate horti-viticole/ industrie alimentară.

 • prezentarea probelor oarbe în vederea degustării (aranjare pe soiuri, conţinut în zaharuri, an recoltă, etc.) se realizează de către inspectorul teritorial şi cel puţin un membru al comisiei.

 • se întocmeşte Procesul-verbal de degustare şi luare în evidenţă a vinurilor propuse a fi încadrate ca vinuri DOC/IG/varietale (conform Anexa nr.2 la procedură semnată de către comisie), cu anexa situaţia probelor de vin (conform Anexa nr. 2.1 la procedură, semnată de către inspectorul de specialitate).

 • rezultatele comisiilor se aduc la cunoştintă producătorului în maxim 15 de zile de la întrunirea acesteia prin notificare scrisă (conform Anexa nr. 4 la procedură) şi prin predarea procesului verbal de degustare şi luare în evidenţă a vinurilor propuse a fi încadrateca vinuri și a anexei acestuia.
   

    Pentru detalii: consultă Procedura de atestare, control și verificare în vederea certificării vinurilor DOC/IG/varietale

     Ulterior acțiunii de luare în evidență a  vinurilor propuse a fi încadrate ca vinuri DOC/IG/varietale conform celor meționate mai sus, se procedează la evaluarea conformității vinurilor luate în evidenţă în faza finală a pregătirii pentru îmbuteliere, vinurile cu DOC/IG/varietale luate în evidenţă la nivelul inspectoratelor teritoriale ale O.N.V.P.V. fiind urmărite în fazele lor de stocare, condiţionare, maturare, îmbuteliere şi învechire.
Evoluţia calităţii şi compoziţiei acestor vinuri va fi urmărită periodic, prin sondaje, ori de câte ori se consideră necesar (sub aspect organoleptic şi fizico-chimic).
Loturile de vin care la care se constată existența însuşirilor calitative specifice pentru evoluția ca DOC/IG/varietal vor primi calitatea la care sunt îndreptăţite şi vor fi înregistrate în evidenţă în mod corespunzător  urmând a fi atestate pentru comercalizare conform 
procedurii specifice stabilite, prin emiterea unui Certificat de atestare a 
dreptului de comercializare. 
Acele loturi de vin care însă nu păstrează însușiri calitative specifice pentru evoluție DOC/IG/varietal vor primi calitatea la care sunt îndreptățite și vor fi înregistrate corespunzător în evidențe ca 
vin, astfel cum este definit de legislația în vigoare.

Pictures

_MG_5877.jpg _MG_5881.jpg _MG_5941.jpg _MG_5886.jpg _MG_5927.jpg _MG_5907.jpg _MG_5922.jpg _MG_5975.jpg _MG_5979.jpg